Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drankenhandel/Slijterij Het Span Moorkoppen B.V.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Geborgde werkwijze 

Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 16 - Betaling

Artikel 17 - Klachtenregeling

Artikel 18 – Geschillen

Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 21 – Verhuur

Artikel 22 – Bevoegd rechter

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

           Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Drankenhandel/Slijterij Het Span Moorkoppen B.V.

           Nieuwstraat 61, 4141CB, Leerdam;

           Telefoonnummer: 0345-613998,

           Telefonische bereikbaar:

           Maandag t/m donderdag van 8:30-18:00

           Vrijdag van 8:30-20:00

           Zaterdag van 8:30-18:00.

           KvK-nummer: 60402202

           Btw-identificatienummer: NL 853894668 B01

            

           Artikel 3 - Toepasselijkheid

           • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
           • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
           • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
           • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

            

               Artikel 4 - Het aanbod

               • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
               • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
               • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

                

                  Artikel 5 - De overeenkomst

                  • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
                  • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
                  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
                  • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
                  • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
                  • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
                  • De ondernemer verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Indien de consument akkoord gaat met deze algemene voorwaarden verklaart de consument hiermee 18 jaar of ouder te zijn.

                   

                     Artikel 6 - Herroepingsrecht

                     Bij producten:

                     • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
                     • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
                     • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
                     • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
                     • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
                     • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
                     • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

                      

                           Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

                           • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
                           • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid
                           • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

                            

                              Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

                              • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
                              • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
                              • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
                              • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
                              • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
                              • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
                              • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
                              • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
                              • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
                              • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
                              • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

                               

                                Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

                                • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
                                • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
                                • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
                                • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

                                 

                                    Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

                                    De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

                                    • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
                                    • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
                                    • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
                                    • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
                                    • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
                                    • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
                                    • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
                                    • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
                                    • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
                                    • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
                                    • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
                                    • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
                                    • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
                                    • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
                                    • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

                                     

                                    Artikel 11 - De prijs

                                    • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
                                    • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
                                    • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
                                    • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
                                    • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
                                    • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

                                     

                                         Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

                                         • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
                                         • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
                                         • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

                                          

                                            Artikel 13 - Levering en uitvoering

                                            • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
                                            • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
                                            • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
                                            • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
                                            • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
                                            • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

                                             

                                            Artikel 14 - Geborgde werkwijze

                                            Verantwoorde alcoholverkoop is voor Het Span Moorkoppen erg belangrijk. Het Span Moorkoppen biedt online diensten aan met optie tot bezorgen van onze producten. Bij de bezorging wordt net als in onze slijterij niet verkocht aan jongeren onder de achttien jaar.

                                            In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens wordt geborgd vanaf het moment van bestellen tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

                                            Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie.

                                            De geborgde werkwijze omschrijft:

                                            1. Hoe Het Span Moorkoppen, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling tot en met de bezorging;
                                            2. Hoe Het Span Moorkoppen ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijke en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers en bezorgers.
                                            3. Hoe Het Span Moorkoppen controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

                                             1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

                                            Voordat u als consument op onze webshop komt dient u in het pop-up scherm aan te geven dat u 18 jaar of ouder bent. Wanneer dit als akkoord aangegeven wordt komt u op onze webshop uit. Onze producten zijn hier te bestellen. Tijdens het afronden van de bestelling is er de keuze uit ophalen in de slijterij of bezorgen. Voor bezorgen geldt dat dit lokale bezorging of verzekerde verzending via DPD kan zijn. Alle vormen van leeftijd controle in de verder beschreven werkwijze worden gedaan aan de hand van controle middels identiteitsbewijs in de vorm van een identiteitskaart of paspoort.

                                            • Ophalen in de slijterij:

                                            Na de afronding van de bestelling wordt deze klaargezet voor afhalen in de slijterij. Bij afhalen wordt op dezelfde manier gehandeld als met de normale verkopen in de slijterij. Wanneer geacht wordt dat diegene die de bestelling afhaalt onder de leeftijd van 25 jaar is wordt diegene door de medewerker van de slijterij verzocht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

                                            • Lokale bezorging:

                                            Voor de lokale bezorging van bestellingen wordt gebruik gemaakt van onze eigen bezorgdienst. Hier werken medewerkers die ook in genoemde slijterij werken. Wanneer geacht wordt dat diegene die de bestelling aanneemt onder de leeftijd van 25 jaar is wordt diegene door de medewerker van de slijterij/bezorgdienst verzocht zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wanneer er niemand op het bezorgadres aanwezig is of de aanwezige niet meerderjarig is wordt de bestelling retour genomen naar de winkel en contact gezocht via mail. De bestelling staat dan klaar om afgehaald te worden in de slijterij. Hierbij geldt ook weer dat de leeftijd gecontroleerd wordt wanneer diegene die de bestelling aanneemt onder de leeftijd van 25 jaar wordt geacht.

                                            • Verzekerde verzending via DPD:

                                            Tijdens afronding van de bestelling wordt er door de consument gekozen voor verzekerde verzending. Deze optie komt automatisch naar voren op basis van afstand tot de slijterij. Zodra de bestelling alcoholhoudende dranken bevat, wordt deze verstuurd met via een DPD verzending met leeftijdscontrole. Bij de bezorging is er in het systeem een 18+ controle aanwezig bij DPD. De bezorging kan niet geschieden zonder dat de bezorger van DPD actief aangeeft dat de 18+ check is gedaan. Tevens is op het verzendlabel te zien dat dit pakket valt onder 18+ pakketten en een leeftijdscheck dus uitgevoerd dient te worden. Wanneer er niemand op het bezorgadres aanwezig is of de aanwezige niet meerderjarig is wordt de bestelling afgeleverd op een pakketpunt in de buurt en contact gezocht via mail. De bestelling staat dan klaar om afgehaald te worden bij het pakketpunt. Hierbij geldt ook weer dat de leeftijd gecontroleerd wordt wanneer diegene die de bestelling aanneemt.

                                             2. Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

                                            Informatievoorziening slijterij:

                                            Alle bestellingen voor ophalen in de slijterij en lokale bezorging worden gedaan door medewerkers van de slijterij. De informatievoorziening geborgde werkwijze  vind hier op een aantal manieren plaats

                                            • Het volgen van de gratis e-learning nl/elearningalcohol.
                                            • Besprekingen waarin het verstrekken van alcoholhoudende dranken centraal staat. Besproken wordt o.a. verstrekken van alcoholhoudende dranken met leeftijdscontrole, verstrekken van alcoholhoudende dranken aan beschonken personen, verantwoordelijkheid tijdens het verstrekken van alcoholhoudende dranken in het algemeen.
                                            • Besprekingen waarin problematiek bij het verstrekken van alcoholhoudende dranken centraal staat. Denk hierbij aan voorbeelden uit de praktijk. Hier wordt ook besproken hoe dit verbeterd zou kunnen worden.
                                            • Een kopie te verstrekken van dit document aan alle werknemers. Nieuwe werknemers worden bij aanvang van het dienstverband geïnformeerd met de geborgde werkwijze en wat er van hun wordt verwacht.
                                            Informatievoorziening DPD:
                                            • Via het verzendlabel en door een melding in systeem bij DPD zijn de bezorgers op de hoogte van de leeftijdscontrole die dient te geschieden.
                                            • DPD biedt de werknemers zelf trainingen aan en evalueert deze met de werknemers.
                                            • Nieuwe werknemers worden geïnformeerd over de geborgde werkwijze en de uitvoering van de geborgde werkwijze.

                                            3. Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

                                            Jaarlijks evalueren we of we met onze geborgde werkwijze nog voldoen aan de gestelde eisen. Dit doen we o.a. door iedere stap van het proces te controleren. Zo controleren we bijvoorbeeld het gehele bestelproces op de website (controle van de leeftijdscheck) en we plaatsen zelf een proefbestelling die we laten verzenden om zo ook de leeftijdscheck bij bezorging te controleren.

                                            We evalueren de Geborgde Werkwijze in een teamoverleg en zo nodig wordt deze aangepast.

                                            Indien medewerkers zich niet houden aan de Geborgde Werkwijze worden maatregelen getroffen om de betreffende medewerker(s) deze afspraken wel te laten nakomen. Hierbij kan gedacht worden aan een individuele training waarin de werkwijze nogmaals nadrukkelijk wordt uitgelegd en/of de medewerker(s) uitsluitend webshopbestellingen te laten verwerken onder toeziend oog van een leidinggevende zodat de werkwijze goed wordt nageleefd.

                                             

                                            Indien blijkt dat (een) medewerker(s) van onze bezorgpartner DPD zich niet houden aan de werkwijze, worden maatregelen getroffen om deze afspraken wel te laten nakomen. Dit gebeurt door een klacht in te dienen bij DPD.

                                             

                                                  Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

                                                  Opzegging:

                                                  • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
                                                  • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
                                                  • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

                                                     Verlenging:

                                                     • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
                                                     • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
                                                     • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
                                                     • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

                                                         Duur:

                                                         • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

                                                          

                                                          Artikel 16 - Betaling

                                                          • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
                                                          • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
                                                          • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
                                                          • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

                                                           

                                                              Artikel 17 - Klachtenregeling

                                                              • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
                                                              • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
                                                              • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
                                                              • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

                                                               

                                                                  Artikel 18 - Geschillen

                                                                  • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

                                                                   

                                                                   Artikel 19 – Eigendomsvoorbehoud

                                                                   • Eigendom van alle door Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
                                                                   • De door Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
                                                                   • De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
                                                                   • De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. of een door Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
                                                                   • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
                                                                   • De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V..

                                                                    

                                                                         Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

                                                                         Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

                                                                         Artikel 21 – Verhuur

                                                                         • Alle aanbiedingen/offertes van de verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verhuurder heeft ten alle tijden het recht zijn aanbod te herroepen.
                                                                         • Verhuurder behoudt het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct of indirect uit deze weigering zou kunnen ontstaan.
                                                                         • Afbeeldingen en tekeningen in onze documentatie en op de website zijn enkel om de huurder een voorbeeld te geven van het aanbod van de verhuurder. Afwijkingen geven de huurder geen recht om gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, noch een vergoeding van de verhuurder te verlangen.
                                                                         • Verhuurder blijft eigenaar van al het gehuurde. De huurder heeft geen recht om het gehuurde aan te passen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
                                                                         • De huurder dient onmiddellijk nadat het gehuurde in ontvangst is genomen of opgeleverd is, het gehuurde te controleren. Indien er door de huurder op dat moment gebreken zijn geconstateerd, dient hij dit per omgaande aan de verhuurder melden. Het in gebruik nemen van het gehuurde heft het recht van reclameren op.
                                                                         •  Tijdens de huurperiode is het gehuurde uitsluitend en geheel voor risico van de huurder. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aansprakelijkheid betreffende schade aan het terrein, welke gevolgen zijn van plaatsing van een tent of object.  Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen, waaronder emballage, is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering alsmede ontstane verborgen gebreken van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook. Alle hieruit voortvloeiende schade dient aan de verhuurder vergoed te worden. Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient direct aan de verhuurder gemeld te worden.

                                                                         Artikel 22 – Bevoegd rechter

                                                                         • Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Drankenhandel / Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Drankenhandel/ Slijterij Het Span Moorkoppen B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

                                                                          

                                                                           

                                                                          Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

                                                                          Modelformulier voor herroeping

                                                                          (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

                                                                          - Aan: [ naam ondernemer]

                                                                          [ geografisch adres ondernemer]

                                                                          [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

                                                                          [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

                                                                          - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

                                                                          de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

                                                                          de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

                                                                          de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

                                                                          herroept/herroepen*

                                                                          - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

                                                                          - [Naam consumenten(en)]

                                                                          - [Adres consument(en)]

                                                                          - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

                                                                          * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

                                                                          We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden.

                                                                          Privacy beleid
                                                                          Pre-loader